Câu hỏi
Hôm nay, cô gọi các bạn lên bảng làm bài để lấy điểm. Bài lúc đầu không có nhiều người dơ tay, mình xung phong lên làm, nhưng cô không ...
Đang trả lời 0
2 tuần 1 Trả lời 62 lượt xem 0