Câu hỏi
Câu hỏi của môn Sinh học lớp 9: Đoạn mạch thứ 1 của gen có trình tự các nu sau: A-T-G-T-X-X-G-T-A-T-G-G-X-X-X Hãy xác định: a) Trình tự các nu của đoạn mạch 1,2. b) ...
Đang trả lời 0
2 tuần 1 Trả lời 50 lượt xem 0