Ai sở hữu tổ chức cộng đồng?

Câu hỏi

Tổ chức cộng đồng sinh ra nhằm mục đích giúp đỡ xã hội. Vậy ai là người sở hữu tổ chức cộng đồng? Trách nhiệm của họ như thế nào?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 233 lượt xem 0

Trả lời