Bài tập cuối khóa: Phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá?

Câu hỏi

Bài tập cuối khóa Module 3: Dựa trên kế hoạch bài học mà Thầy/Cô đã xây dựng ở Mô đun 2, hãy phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài học đó?

Đang trả lời 1
tranhaoianmedg@gmail.com 2 tuần 1 Trả lời 116 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Câu hỏi như vầy mọi người sẽ không hiểu và trả lời được. Bạn bổ sung thêm đây là môn gì và ngành gì? Module 2 như thế nào?

Trả lời