Cách tính ngược tỉ lệ phần trăm thuế VAT?

Câu hỏi

Mình đang tập làm kế toán nội toán. Công ty có hoá đơn 100 triệu cần xuất cho khách, nhưng giá này đã bao gồm thuế VAT. Vậy làm sao để tính giá tiền khi chưa có VAT? Công thức để tính ngược lại tỉ lệ phần trăm thuế VAT là gì?

Thuế VAT

trong tiến trình 0
Nam Châm 2 năm 2022-08-03T15:58:43+07:00 0 Trả lời 153 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Cách tính ngược để tìm ra giá chưa gồm thuế VAT, bạn áp dụng theo công thức:

  Giá chưa có thuế = Giá đã bao gồm thuế / (1 + % thuế suất)

  Trong trường hợp ở trên là cần xuất hoá đơn 100 triệu, áp dụng cho thuế 10%:

  Giá chưa có thuế = 100.000.000 / (1 + 0.1) = 90.909.090.9091 = 90.909.091 (làm tròn).

  Bao gồm thuế 10%: 90.909.091 + 9.090.909 = 100.000.000

  Nguyên tắc làm tròn số trong kế toán:

  Căn cứ Điều 11 và Điều 30 của Luật Kế toán, đơn vị tiền tệ rút gọn khi lập báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính được quy định như sau:

  – Đơn vị kế toán khi lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất từ BCTC của các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có số liệu báo cáo trên 9 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng) hoặc triệu đồng (1.000.000 đồng) để lập BCTC.

  – Đơn vị kế toán khi công khai BCTC được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng hoặc triệu đồng quy định tại khoản 1 Điều này.

  – Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.

  Cách làm tròn số khi viết hóa đơn giá trị gia tăng được triển khai như sau:

  – Làm tròn đến đơn vị tính:

  + Đơn vị tính là đồng → làm tròn đến giá trị đồng.
  + Đơn vị tính là nghìn đồng → làm tròn đến giá trị nghìn đồng.

  – Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị ≥ 5 → cộng thêm 1 đơn vị (làm tròn nên).

  – Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị < 5 → không tính (bỏ).

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời