Chi phí tốn kém trong chiến dịch bầu cử có thể ngăn cản ứng cử viên xứng đáng?

Câu hỏi

Các chiến dịch bầu cử ở một số quốc gia thường rất tốn kém. Bạn có nghĩ rằng những khoản chi phí như vậy có thể ngăn cản các ứng cử viên xứng đáng tranh cử vào chức vụ chính trị không? Cung cấp phân tích và ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn. Giúp mình câu hỏi này với!

trong tiến trình 0
Minh Huyền 2 năm 2021-12-20T02:57:07+07:00 0 Trả lời 30 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Một chính trị gia giỏi thì việc kêu gọi tài chính để vận động tranh cử không có. Bầu cử dựa vào số đông, nếu cho mình là ứng viên xứng đáng mà không thuyết phục được số đông ủng hộ mình thì sao gọi là chính trị gia giỏi được.

    V.I. Lê-nin chỉ ra rằng, kinh tế quyết định chính trị là vì, dù đã nắm trong tay chính quyền nhà nước, giai cấp vô sản vẫn phải căn cứ vào nhu cầu phát triển khách quan của kinh tế để xác định phương hướng hoạt động của bộ máy chính trị, của cả hệ thống chính trị và lúc này kinh tế cũng quyết định tính chất, quy mô, mức độ và khả năng ảnh hưởng của bộ máy chính trị đối với sự phát triển tiếp theo của kinh tế. Sự quyết định và chi phối của kinh tế đối với chính trị lúc này thường thông qua việc xác lập các chính sách, đường lối, cơ cấu và bộ máy tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chính trị. Theo nghĩa đó, “chính trị là sự thể hiện tập trung của kinh tế”. Từ đó, V.I. Lê-nin đưa ra một nguyên tắc có tính phương pháp luận khi xem xét mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là, cần phải xem xét các vấn đề chính trị dựa trên một nền tảng kinh tế nhất định, bởi lẽ “Bất cứ một vấn đề chính trị nào cũng có thể là một vấn đề tổ chức, và ngược lại… Không thể tách những vấn đề tổ chức khỏi những vấn đề chính trị được. Chính trị tức là kinh tế được cô đọng lại”. (V.I. Lê-nin: Toàn tập, Sđd, tập 45, trang 147)

    Việc ứng cử viên có xứng đáng hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là tài hùng biện, kêu gọi đám đông. Nên việc được xem là có tài thôi vẫn chưa đủ.

Để lại câu trả lời