Có 18 đời vua Hùng hay không?

Câu hỏi

Trong “Hỏi gì đáp nấy” của Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng viết: “Thật ra thì 18 đời Vua chỉ là con số biểu trưng, có nghĩa là nhiều đời Vua, truyền nối lâu dài. Không ai biết được 18 vị vua Hùng có tên là gì đâu, đừng cất công tìm vô ích”.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu có 18 đời vua Hùng hay là một con số khác?

0
Nam Châm 3 năm 2018-07-22T16:09:29+07:00 0 Câu trả lời 366 lượt xem 0

Trả lời