Công thức dùng để biến đổi ảnh xám có mức xám nằm trong đoạn [0, L] thành ảnh âm bản?

Câu hỏi

Công thức nào sau đây dùng để biến đổi ảnh xám có mức xám nằm trong đoạn [0, L] thành ảnh âm bản. Với r là giá trị mức xám tại ảnh gốc, s là giá trị mức xám ở ảnh đích:

 • A. Không có công thức nào đúng
 • B. s= r-1-L
 • C. s=L-r
 • D. s=L-1-r
trong tiến trình 0
hathanhlong 2 năm 2022-02-12T23:39:34+07:00 0 Trả lời 62 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Tăng độ tương phản (Stretching Contrast)

  Trước tiên cần làm rõ khái niệm độ tương phản. Ảnh số là tập hợp các điểm, mỗi điểm có giá trị độ sáng khác nhau. Ở đây, độ sáng để mắt người dễ cảm nhận ảnh song không phải là quyết định. Thực tế chỉ ra rằng hai đối tượng có cùng độ sáng nhưng đặt trên hai nền khác nhau sẽ cho cảm nhận sáng khác nhau. Như vậy, độ tương phản biểu diễn sự thay đổi độ sáng của đối tượng so với nền.

  Nói một cách khác, độ tương phản là độ nổi của điểm ảnh hay vùng ảnh so với nền. Như vậy, nếu ảnh có độ tương phản kém, ta có thể thay đổi tùy ý theo ý muốn. Ảnh với độ tương phản thấp có thể do điều kiện sáng không đủ hay không đều, hoặc do tính không tuyến tính hay biến động nhỏ của bộ cảm nhận ảnh. Để điều chỉnh lại độ tương phản của ảnh, cần điều chỉnh lại biên độ trên toàn dải hay trên dải có giới hạn bằng cách biến đổi tuyến tính biên độ đầu vào (dùng hàm biến đổi là hàm tuyến tính) hay phi tuyến (hàm mũ hay hàm lôgarit).

  Khi dùng hàm tuyến tính các độ dốc α, β, γ phải chọn lớn hơn một trong miền cần dãn. Các tham số a và b (các cận) có thể chọn khi xem xét lược đồ xám của ảnh. Chú ý, nếu dãn độ tương phản bằng hàm tuyến tính ta có: α = β = γ =1 ảnh kết quả trùng với ảnh gốc α, β, γ > 1 dãn độ tương phản. α, β, γ < 1 co độ tương phản.

  » Bạn tham khảo thêm tài liệu Giáo trình xử lý ảnh này: https://www.slideshare.net/elLeonNo1/gio-trnh-x-l-nh

Để lại câu trả lời