Covid-19: Chính phủ nên bảo vệ sức khỏe người dân thay vì khôi phục kinh tế?

Câu hỏi

Tiếng Việt: Có ý kiến cho rằng: Trách nhiệm chính của Chính phủ trong đại dịch COVID-19 nên là bảo vệ sức khỏe người dân thay vì khôi phục kinh tế? Bạn nghĩ thế nào về ý tưởng này?

English: There is an opinion that: The Government’s key responsibility during the COVID-19 pandemic should be to protect people’s health instead of economic recovery? What do you think about this idea?

Giúp em trả lời câu hỏi nghị luận tiếng Anh với ạ.

0
Haibam2001 2 năm 2022-01-20T21:28:23+07:00 0 Câu trả lời 20 lượt xem 0

Để lại câu trả lời