Đại nấu ăn ở bệnh viện 268 tìm chị Nguyễn Thị Út

Câu hỏi

Tôi tên là Đại.
Ngày xưa nấu ăn ở bệnh viện 268 cùng với chị Nguyễn Thị Út có chồng là thương binh, có chị gái tên là Nguyễn Thị Gái (ở Vạn Đò). Nếu chị còn sống hãy liên lạc với tôi.

0
Kim Anh 3 năm 2019-10-19T10:14:26+07:00 0 Câu trả lời 684 lượt xem 0

Trả lời