Đi Dân quân thường trực có bắt buộc không?

Câu hỏi

Em hơi mù tịt về pháp luật nên cho hỏi Dân quân thường trực có bắt buộc đi không? Đang ở thì có người đến nhà nói lấy hình với học bạ lên quân đội ký giấy đi dân quân thường trực thì có nên đi không?

 

giải quyết 0
Hải 3 năm 2021-06-28T15:27:11+07:00 1 Trả lời 82 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Quy Định Pháp Luật Về Luật Dân Quân Tự Vệ

  Mục tiêu xây dựng Luật Dân quân tự vệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân quân tự vệ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng được nâng cao, nhất là chất lượng về chính trị, được tổ chức rộng khắp, chặt chẽ, có lực lượng nòng cốt, lực lượng rộng rãi, được dân bàn, dân cử, dân chăm lo, được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, có trình độ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đáp ứng được các hoạt động về quốc phòng, phòng thủ quân sự, có chế độ chính sách phù hợp với khả năng của địa phương, cơ sở, phù hợp với điều kiện cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Do đó, ngày 22 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Dân quân tự vệ, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và khẳng định dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương, tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế; sau đây là một số nội cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019:

  I. ĐỘ TUỔI, THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG THỜI BÌNH (Khoản 1 và khoản 2 Điều 8):

  1. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

  2. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 04 năm; dân quân thường trực là 02 năm.

  Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 02 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

  II. TIÊU CHUẨN, TUYỂN CHỌN VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆ (Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 10):

  1. Công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

  a) Lý lịch rõ ràng;

  b) Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

  c) Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.

  2. Việc tuyển chọn vào Dân quân tự vệ được quy định như sau:

  a) Bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật;

  b) Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trực tiếp tuyển chọn.

  3. Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ.

  4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

  III. TẠM HOÃN, MIỄN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG THỜI BÌNH (Khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 11):

  1. Công dân được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong trường hợp sau đây:

  a) Phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; nam giới một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

  b) Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ;

  c) Có chồng hoặc vợ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân;

  d) Có chồng hoặc vợ là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân;

  đ) Có chồng hoặc vợ là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

  e) Lao động duy nhất trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; người trong hộ gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công dân cư trú hoặc làm việc xác nhận;

  g) Vợ hoặc chồng, một con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

  h) Người đang học tại trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; người đang lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.

  2. Công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong trường hợp sau đây:

  a) Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ;

  b) Vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  c) Quân nhân dự bị đã được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên;

  d) Người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người trực tiếp nuôi dưỡng người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  đ) Người làm công tác cơ yếu.

  3. Công dân thuộc diện tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ quy định tại các điểm c, d, đ, e, g khoản 1 và các điểm a, b, d khoản 2 Điều 11 nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn vào Dân quân tự vệ.

  IV. THÔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆ TRƯỚC THỜI HẠN, ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH DÂN QUÂN TỰ VỆ (Khoản 1 và khoản 2 Điều 12):

  1. Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn trong trường hợp sau đây:

  a) Dân quân tự vệ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Dân quân tự vệ nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

  b) Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ;

  c) Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận;

  d) Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an;

  đ) Có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.

  2. Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ trong trường hợp sau đây:

  a) Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích, đã chết;

  b) Bị khởi tố bị can;

  c) Bị tước danh hiệu Dân quân tự vệ;

  d) Bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

  đ) Nghiện ma túy theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  e) Bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  V. HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THAM GIA DÂN QUÂN TỰ VỆ (Khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 13):

  1. Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế đã phục vụ đủ thời hạn là 04 năm và dân quân thường trực đã phục vụ đủ thời hạn là 02 năm được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

  2. Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nhưng còn trong độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đăng ký, quản lý để sẵn sàng mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ.

  3. Dân quân thường trực được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

  VI. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ (Điều 14):

  1. Thành lập, tham gia, tài trợ tổ chức, huấn luyện, điều động, sử dụng Dân quân tự vệ trái pháp luật.

  2. Trốn tránh, chống đối, cản trở việc tổ chức, huấn luyện, hoạt động và thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

  3. Giả danh Dân quân tự vệ.

  4. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ được giao xâm phạm lợi ích của quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  5. Sản xuất, vận chuyển, mua bán, thu gom, tàng trữ, sử dụng, chiếm giữ trái pháp luật vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, trang phục, sao mũ, phù hiệu, tài sản của Dân quân tự vệ.

  6. Phân biệt đối xử về giới trong công tác Dân quân tự vệ./.

  (Nguồn: sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/emZ19pfF3Yyq/content/quy-dinh-phap-luat-ve-luat-dan-quan-tu-ve)

  Câu trả lời hay nhất
  2
  2021-07-09T02:20:37+07:00

  Nếu có tên trong danh sách địa phương là bắt buộc đi bạn nha, trừ những trường hợp được hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ được quy định trong Quy Định Pháp Luật Về Luật Dân Quân Tự Vệ.

Để lại câu trả lời