Trả lời ( 1 )

  1. Sinh mạng là vô giá nên để quy thành giá trị thì thật là khó.

    Vậy theo bạn, sinh mạng được định giá là bao nhiêu?

Trả lời