Giải thích hiện tượng khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trước năm 1986?

Câu hỏi

Anh (chị) hãy phân tích quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của chủ nghĩa Mác – Lênin. Vận dụng quy luật đó để giải thích hiện tượng khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới (trước năm 1986)?

0
phạm viết hiếu 2 năm 2022-05-21T03:44:55+07:00 0 Câu trả lời 40 lượt xem 0

Để lại câu trả lời