Hệ thống quản lý hàng tồn kho ngành sản xuất gồm những tính năng gì?

Câu hỏi

Hệ thống quản lý hàng tồn kho dành cho sản xuất có các tính năng kết hợp để quản lý kho hàng và kho nguyên liệu. Các tính năng này kết hợp khả năng chuyển đổi đơn vị tiên tiến để xử lý kho nguyên liệu số lượng lớn, kết hợp phương pháp sản xuất tinh gọn, lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu và lập định mức nguyên vật liệu.

Vậy hệ thống quản lý hàng tồn kho ngành Sản xuất gồm những tính năng gì?

0
tienthinh83 1 năm 2022-10-02T00:55:19+07:00 0 Câu trả lời 12 lượt xem 0

Để lại câu trả lời