Hoá học 9: Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp axit Axetic và rượu Etylic?

Câu hỏi

Môn hoá học lớp 9: Cho 0,83g hỗn hợp gồm axit axetic và rượu etylic phản ứng với natri lấy dư thấy thoát ra 0,168l khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

b) Cho hỗn hợp trên tác dụng với nhau với hiệu suất 70%. Tính khối lượng etylaxetat.

0
Nguyễn Trang 2 năm 2022-04-05T18:39:31+07:00 0 Câu trả lời 45 lượt xem 0

Để lại câu trả lời