Kết luận thực tiễn như thế nào về chiến tranh trong điều lệ UNESCO?

Câu hỏi

Trong lời nói đầu của điều lệ UNESCO nói rằng: “chiến tranh bắt đầu trong trí óc loài người. Nói đúng ra, cuối cùng cần phải đem đến cho trí óc của chúng ta một sự thay đổi thích hợp và gạt bỏ những điều khủng khiếp sợ hãi, căm thù và hoài nghi”. Bằng kiến thức triết học hãy cho biết quan điểm trên theo lập trường triết học nào? Cơ sở nào đưa ra câu trả lời như vậy? Có thể rút ra những kết luận thực tiễn như thế nào về chiến tranh?

0
khanh2004 1 năm 2022-12-02T16:36:25+07:00 0 Câu trả lời 101 lượt xem 0

Để lại câu trả lời