Khách hàng nên được tham gia vào tổ chức dịch vụ theo nhiều mức độ khác nhau để tạo ra giá trị gia tăng?

Câu hỏi

Có nhận định cho rằng: “Để tạo ra giá trị tăng thêm trong dịch vụ, khách hàng nên được tham gia vào tổ chức dịch vụ theo nhiều mức độ khác nhau.” Anh/chị có ý kiến như thế nào về nhận định trên?

0
Võ Ngọc Nam 2 năm 2022-01-20T21:37:32+07:00 0 Câu trả lời 107 lượt xem 0

Để lại câu trả lời