Lập biểu cầu và Vẽ đường cầu sản phẩm X có hàm cầu: P=27-Q?

Câu hỏi

Kinh tế vi mô:

Kết quả tìm kiếm cho: Thị trường sản phẩm X có hàm cầu: P = 27 – Q.

P đơn vị nghìn đồng/kg, Q đơn vị tấn.

Yêu cầu: Lập biểu cầu và Vẽ đường cầu.

0
Duyên 2 tuần 2022-01-12T19:09:40+07:00 0 Câu trả lời 7 lượt xem 0

Trả lời