Lịch sử: Con đường quan lại đã làm biến đổi nhà nước phong kiến thời Lê Sơ?

Câu hỏi

Câu hỏi môn Lịch sử: Việc sử dụng khoa cử làm con đường chủ yếu lựa chọn quan lại đã tạo ra biến đổi gì cho nhà nước phong kiến thời Lê Sơ?

0
Lol123 4 năm 2020-04-21T21:13:05+07:00 0 Câu trả lời 244 lượt xem 0

Để lại câu trả lời