Môn phát triển chương trình đào tạo – bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm?

Câu hỏi

– Vai trò của giai đoạn đánh giá nhu cầu đào tạo trong quá trình phát triển chương trình đào tạo nghề?
– Khi đánh giá nhu cầu đào tạo chúng ta cần quan tâm đến những phương diện nào?
– Những vấn đề cần lưu ý khi đánh giá nhu cầu đào tạo để điều chỉnh chương trình đang đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo nghề mới?

0
Tiennobi68 2 năm 2021-03-10T08:47:34+07:00 0 Câu trả lời 104 lượt xem 0

Trả lời