Nhà tư bản trả công cho công nhân đúng bằng giá trị sức lao động thì có bóc lột?

Câu hỏi

Câu hỏi môn chính trị:

Câu 1: Việc nhà tư bản trả công cho công nhân đúng bằng giá trị sức lao động thì có bóc lột hay không? Giải thích vì sao?

Câu 2: Có quan điểm cho rằng giai cấp công nhân là giai cấp nghèo khổ nhất nên sứ mệnh thuộc về họ. Anh chị có đồng ý quan điểm này không? Vì sao?

0
sicolai 1 năm 2023-02-06T16:04:57+07:00 0 Câu trả lời 55 lượt xem 0

Để lại câu trả lời