Phân loại tài sản và xác định Vốn chủ sở hữu của các thành viên đóng góp?

Câu hỏi

Bài tập 6. Công ty X được thành lập bởi 2 thành viên A và B. Số vốn do hai thành viên góp như sau (ĐVT: đồng):

Thành viên A Thành viên B
Nhà văn phòng 1.000.000.000 Cửa hàng 3.000.000.000
Hàng hóa 1.300.000.000 Xe hơi 7 chỗ ngồi 1.250.000.000
Tiền mặt 500.000.000 Tiền mặt 800.000.000
Tiền gửi ngân hàng 655.000.000 Nhà kho 1.150.000.000
Nguyên vật liệu 700.000.000 Thiết bị văn phòng 730.000.000
Ô tô 1.120.000.000 Tiền gửi ngân hàng 138.000.000

Yêu cầu: 

1) Lập bảng phân loại tài sản nguồn vốn của công ty trên tại thời điểm thành lập?

2) Xác định vốn chủ sở hữu do các thành viên đóng góp, giá trị tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn?

0
daoanh03032003@gmail.com 2 năm 2022-02-16T17:26:45+07:00 0 Câu trả lời 91 lượt xem 0

Để lại câu trả lời