Phân tích những tác động phức hợp đối với quá trình giáo dục học sinh tiểu học?

Câu hỏi

Bài tập 2: Phân tích những tác động phức hợp đối với quá trình giáo dục chuẩn mực hành vi “Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng” cho học sinh tiểu học.

Bài tập này yêu cầu học viên:

1) Vận dụng nội dung lý luận để phân tích những tác động phức hợp đối với quá trình giáo dục một chuẩn mực hành vi cụ thể.

2) Sự vận dụng cần đi theo 4 nhóm tác động đối với quá trình giáo dục tiểu học (mục 2 trong phần lý luận).

Học sinh tiểu học vệ sinh nơi công cộng

0
quàng thị ngân 3 năm 2021-08-08T18:21:00+07:00 0 Câu trả lời 553 lượt xem 1

Để lại câu trả lời