Quy mô tài chính công nghĩa là gì?

Câu hỏi

Cho mình hỏi là Quy mô tài chính công có nghĩa là gì ạ?

Quy mô tài chính công

trong tiến trình 0
votrithuc12 2 năm 2021-10-20T02:23:55+07:00 0 Trả lời 54 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Lý thuyết Tài chính công

  Quy mô và tăng trưởng của chính phủ

  – Quy mô chính phủ thường được đo lường trong sự so sánh với các chỉ tiêu, phổ biến là GDP.
  – 1930s: Chính phủ Mỹ chi tiêu 5% of GDP.
  – 1970s và về sau: Khoảng 20% of GDP.
  – Khuynh hướng chung của các nước sau 1960s, quy mô chi tiêu chính phủ Mỹ tăng chậm hơn.

  Tài chính công

  1. Khái niệm, đặc điểm:

  Harvey Rosen: Tài chính công thuộc lĩnh vực kinh tế học phân tích chính sách thuế và chính sách chi tiêu của chính phủ.

  Francoi Adam: Tài chính công nghiên cứu quản lý tài chính của các tổ chức công quyền.

  2. Sự phát triển của tài chính công:

  Tài chính công cổ điển: hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh.

  Quy mô tài chính công nhỏ

  Tính trung lập: không can thiệp vào kinh tế, hoạt động độc lập với quá trình kinh tế (lập kế hoạch…)
  Thuế là nguồn thu quan trọng của tài chính công.

  Tài chính công hiện đại hoạt động trong bối cảnh:
  + Kinh tế không ổn định
  + Hội nhập kinh tế và liên kết
  + Sự can thiệp của chính phủ

  Tài chính hiện đại:
  + Quy mô tăng
  + Phi trung lập (can thiệp và độc lập tương đối)
  + Đa dạng các nguồn tài trợ
  + Mang đặc tính toàn cầu và tương đồng.

  3. Bản chất của tài chính công:

  Bản chất kinh tế: phản ánh mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội.

  Bản chất chính trị: tài chính công gắn với quyền lực của nhà nước.

  Bản chất kinh tế:
  Thu chi tài chính tài chính công được thực hiện trong bối cảnh:
  + Nguồn lực giới hạn => lựa chọn hành động trong sự so sánh lợi ích và chi phí.

  Bản chất chính trị:
  Thu chi tài chính tài chính công được thực hiện trong bối cảnh chính trị:
  + Quyền lực chính trị của nhà nước.
  + Thực hiện các chính sách của nhà nước.
  + Ý đồ của các nhà chính trị.
  + Chính trị quyết định kinh tế hay ngược lại?

  4. Chức năng của tài chính công:

  + Huy động nguồn lực.
  + Phân bổ nguồn lực.
  + Tái phân phối thu nhập
  + Giám sát.

  Huy động nguồn lực:
  + Các công cụ/ hình thức huy động:
  • Thuế
  • Phí và lệ phí
  • Vay nợ và
  • Phát hành tiền

  + Giới hạn mức huy động => kỷ luật tài khóa tổng thể.

  Phân bổ nguồn lực
  + Lựa chọn mục tiêu.
  + Xác lập mục tiêu ưu tiên và đánh đổi.

  Tái phân phối thu nhập:
  + Đánh thuế.
  + Phân bổ và chuyển giao nguồn lực.
  + Trợ cấp (giá, lương thực…)

  Giám sát
  + Tuân thủ.
  + Đánh giá kết quả.

  (Nguồn: Giảng viên Trương Minh Tuấn – Trường Đại học Kinh tế TPHCM)

Để lại câu trả lời