Sự khác biệt giữa mua 1 tài sản và mua 1 doanh nghiệp là gì?

Câu hỏi

Mọi người giúp em câu này với ạ!
Sự khác biệt giữa mua 1 tài sản và mua 1 doanh nghiệp là gì?

Thành công! 0
Meoxinh 2 năm 2020-08-06T18:44:59+07:00 1 Trả lời 331 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  2
  2020-08-06T19:21:06+07:00
  Câu trả lời đã chỉnh sửa.

  Một doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều tải sản khác nhau, còn tài sản thì cần phải có chủ sở hữu. Khi mua một doanh nghiệp cần phải xác định xem bao gồm những tài sản nào mà doanh nghiệp sở hữu.

  Tài sản doanh nghiệp là gì?

  Tài sản của doanh nghiệp là toàn bộ những nguồn lực kinh tế mà đơn vị đang nắm giữ, sử dụng cho hoạt động của đơn vị, thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

  + Đơn vị có quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát và sử dụng trong thời gian dài.
  + Có giá phí xác định.
  + Chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng nguồn lực này.

  Phân loại tài sản doanh nghiệp

  1. Tài sản cố định: Nhà cửa, máy móc, thiết bị, kho tàng, phương tiện vận tải,…
  2. Các loại nguyên vật liệu (nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu…).
  3. Công cụ, dụng cụ.
  4. Hàng hoá, thành phẩm.
  5. Tiền mặt.
  6. Tiền gửi ngân hàng.
  7. Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu).
  8. Các khoản nợ phải thu: Phải thu của khách hàng, tạm ứng, phải thu nội bộ, phải thu khác…
  9. Tài sản cố định vô hình khác: Quyền phát hành, bằng phát minh, sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, chương trình phần mềm, quyền sử dụng đất,…

  Trả lời hay nhất

Trả lời