Tại sao ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội?

Câu hỏi

Hỏi đáp triết học: Tại sao ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội? Giải thích.

0
hong loan 3 năm 2021-08-09T01:58:58+07:00 0 Câu trả lời 584 lượt xem 0

Để lại câu trả lời