Tam giác ABC. Cho AB=15cm, AC=20cm, AE= 8cm. Tính độ dài AD?

Câu hỏi

Cho tam giác ABC. Từ điểm D (D thuộc AB) kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại E.

a) Cho AB=15cm, AC=20cm, AE= 8cm. Tính độ dài AD.

b) Qua E kẻ EM song song với CD (M thuộc AD). Chứng minh AD^2=AM*AB.

trong tiến trình 0
ttttt 2 tháng 2023-12-25T15:59:19+07:00 1 Trả lời 262 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    0
    2024-02-08T12:43:11+07:00

    AD^2=15^2 + 20^2

    => AD = căn của `15^2 + 20^2`

Để lại câu trả lời