Thời gian trả kết quả thử nghiệm của VinaCert là như thế nào?

Câu hỏi

Thời gian trả kết quả thử nghiệm của VinaCert là như thế nào? Trong nhiều trường hợp gấp, VinaCert có thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi không?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 243 lượt xem 0

Trả lời