Tin học 11: Tính hiệu các phần tử có STT chẵn của var a:array[52..101] of integer;?

Câu hỏi

Help me! Hỡi những Học sinh giỏi tin…
Cho var a:array[52..101] of integer;
Hãy viết chương trình: tính hiệu các phần tử có số thứ tự chẵn.

0
maia4k68 2 năm 2021-03-05T22:40:16+07:00 0 Câu trả lời 111 lượt xem 0

Trả lời