Tính diện tích thửa ruộng hình thang có đáy bé là 45m?

Câu hỏi

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 45m, đáy lớn hơn đáy bé 15m, chiều cao bằng 1/3 đáy lớn. Tính diện tích của thửa ruộng đó? Ai đó giúp em với!

0
lecaonguyenA2 2 năm 2022-04-01T03:33:13+07:00 0 Câu trả lời 29 lượt xem 0

Để lại câu trả lời