Tính độ dài của đoạn đường trồng 300 cây?

Câu hỏi

Khối lớp 3 lao động trồng cây trên một đoạn đường. Biết rằng số cây trồng được ở cả hai bên đường là 300 cây, khoảng cách giữa các cây đều bằng 3m và ở cả 2 đầu của đoạn đường đều có trồng cây. Tính độ dài của đoạn đường đó?

trong tiến trình 0
amer 2 năm 2022-04-03T18:48:31+07:00 0 Trả lời 28 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Khi trồng cây ở cả 2 đầu đường thì số cây sẽ nhiều hơn số khoảng cách là 1. Như vậy ta có thể áp dụng một số công thức sau để giải các bài toán dạng này:

  Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây + 1.

  Khoảng cách giữa các cây = Độ dài đoạn đường : (Số cây – 1).

  Độ dài đoạn đường = (Số cây – 1) x Khoảng cách giữa các cây.

  * * *

  Phân tích:

  Từ số cây trồng được ở cả 2 bên đường ta tìm được số cây trồng được ở 1 bên đường. Vì cả 2 đầu đường đều trồng cây nên từ số cây trồng ở 1 bên đường và khoảng cách giữa các cây ta tìm được độ dài đoạn đường như sau:

  Giải:

  Số cây trồng ở 1 bên đường là: 300 : 2 = 150 (cây)

  Độ dài của đoạn đường đó là: (150 – 1) x 3 = 447 (m)

  Đáp số:  447m.

Để lại câu trả lời