Tính giá trị nhỏ nhất của: √[(x-744)²-(y-)²]+√[(x-2472)²-(y-)²]?

Câu hỏi

Môn toán đại số: Hãy tính giá trị nhỏ nhất của: √[(x-744)²-(y-)²]+√[(x-2472)²-(y-)²]

0
i'mokaynow 2 năm 2022-07-09T01:42:28+07:00 0 Câu trả lời 25 lượt xem 0

Để lại câu trả lời