Tính tỉ lệ đời con có kiểu hình trội trong phép lai AAbbDDEeHh x aaBBddEeHh?

Câu hỏi

Môn sinh học lớp 9:

Xét phép lai P: mẹ AAbbDDEeHh x bố aaBBddEeHh. Nếu giảm phân và thụ tinh bình thường mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là bao nhiêu?

0
mỹ 2 năm 2021-11-29T02:03:47+07:00 0 Câu trả lời 35 lượt xem 0

Để lại câu trả lời