Tính trung bình và độ lệch của số liệu 10 quả táo được lấy ngẫu nhiên?

Câu hỏi

Chương 1: Mô tả thống kê

Cân trọng lượng (gram) của 10 quả táo được lấy ra ngẫu nhiên trong lô hàng hóa ký gửi. Kết quả như sau:

156, 128, 93, 106, 82, 115, 100, 95, 126, 112.

Tính trung bình, độ lệch trung bình và độ lệch chuẩn của bộ số liệu trên. Cho biết ý nghĩa của kết quả được tính.

10 quả táo

Đang trả lời 0
Mongtrinh1811 1 năm 2021-12-22T00:02:40+07:00 0 Trả lời 241 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. + Trung bình: (156 + 128 + 93 + 106 + 82 + 115 + 100 + 95 + 126 + 112) ÷ 10 = 1113 ÷ 10 = 111.3

  Dựa vào công thức bạn có thể tính độ lệch chuẩn và độ lệch trung bình hoặc dùng hàm trong excel. Bạn chỉ cần nhập các con số lại và dùng công thức.

  + Độ lệch chuẩn: STDEV(number1,[number2],…)

  Cú pháp hàm STDEV (phiên bản Excel mới thay đổi thành STDEV.S) có các đối số sau đây:

  Number1: Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

  Number2,…: Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

  (Tham khảo thêm về Hàm STDEV: https://support.microsoft.com/vi-vn/office/stdev-ha%CC%80m-stdev-51fecaaa-231e-4bbb-9230-33650a72c9b0)

  => Theo đó, kết quả độ lệch chuẩn sẽ = 21.40119

  + Độ lệch trung bình: chưa tìm ra công thức.

Trả lời