Triết học Mác – Lênin: Phân tích mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật?

Câu hỏi

Câu hỏi về triết học Mác – Lênin:

Phân tích nội dung Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật. Sự thể hiện của nội dung đó trong đời sống hiện thực? Theo Anh / Chị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng nội dung Nguyên lý đó, bằng việc quán triệt Quan điểm toàn diện trong công tác Cán bộ (quy hoạch, sử dụng, đánh giá, xử lý sai phạm…) như thế nào? Càng nhiều càng tốt ạ.

Phép duy vật biện chứng

0
3 năm 2021-07-29T19:00:11+07:00 0 Câu trả lời 399 lượt xem 1

Để lại câu trả lời