Vai trò của H2O và H2S đối với quá trình quang hợp của vi sinh vật?

Câu hỏi

Câu hỏi môn sinh học lớp 10 kỳ thi tuyển chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh.

Dưới đây là phương trình quang hợp của hai loài vi sinh vật A và B:

Vi sinh vật A: CO2 + H2O –> (CH2O)n + O2. 

Vi sinh vật B: CO2 + H2S –> (CH2O)n + S.

a) Kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật A và B là gì? Vì sao?

b) Vai trò của H2O và H2S đối với quá trình quang hợp của mỗi vi sinh vật là gì? Tại sao vi sinh vật A lại thải ra O2 còn vi sinh vật B thì không?

c) Các vi sinh vật A và B có thể sinh trưởng được trong môi trường không có CO2 nhưng có glucose là nguồn carbon hay không? Giải thích.

d) Các vi sinh vật có kiểu quang hợp như vi sinh vật B thường sống ở các thủy vực có chứa nhiều khí H2S. Theo em, tại sao chúng không sử dụng H2O làm nguyên liệu quang hợp như vi sinh vật A?

0
Djlow1123 1 năm 2023-03-17T13:57:55+07:00 0 Câu trả lời 23 lượt xem 0

Để lại câu trả lời