Xác định các vấn đề nghiên cứu của công ty để đánh giá thị trường?

Câu hỏi

Công ty B ở Hà Nội chuyên về tư vấn và giới thiệu việc làm, dự định mở một chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng. Công ty đã tiến hành một cuộc khảo sát tại Thành phố Đà Nẵng để đánh giá thị trường này. Hãy xác định:

1. Vấn đề marketing
2. Vấn đề nghiên cứu
3. Những thông tin cần tìm
4. Tổng thể nghiên cứu
5. Khung lấy mẫu

Nghiên cứu thị trường

0
nguyễn thị kiều 3 năm 2021-07-09T01:49:55+07:00 0 Câu trả lời 175 lượt xem 0

Để lại câu trả lời