Câu hỏi
Hôm nay, cô gọi các bạn lên bảng làm bài để lấy điểm. Bài lúc đầu không có nhiều người dơ tay, mình xung phong lên làm, nhưng cô không ...
Đang trả lời 0
3 tuần 1 Trả lời 69 lượt xem 0

Câu hỏi
Trong một lần trò chuyện về bài thơ Bếp lửa, Bằng Việt tâm sự: "Khi nhớ về bà nội, về tuổi thơ của mình, tôi luôn coi bếp lửa là ...
Đang trả lời 0
2 tháng 2 Câu trả lời 249 lượt xem 1

Câu hỏi
Bài tập môn Địa lý lớp 10: Chứng minh các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của ...
Đang trả lời 0
9 tháng 1 Trả lời 221 lượt xem 0

Câu hỏi
1. It is a contest in which participants have to cook rice. It is a....................................................................................................... (Compound word) 2. It is a festivalin which people have their bulls fight against each other. It is ...
Đang trả lời 0
9 tháng 1 Trả lời 144 lượt xem 0