Câu hỏi
Tại sao ở Việt Nam, Cơ quan điều hành thị trường và Ủy ban quản lý vốn nhà nước (CMSC) là hai đơn vị tách bạch lại gây ảnh hưởng ...
Thành công! 0
9 tháng 2 Câu trả lời 227 lượt xem 1

Câu hỏi
Em và một số bạn cũng có thắc mắc tương tự. Đặt lệnh khớp thì bị trừ phí giao dịch và thuế thu nhập khi bán là đương nhiên, phí ...
Đang trả lời 0
11 tháng 1 Trả lời 575 lượt xem 0