Câu hỏi
Bài tập môn Địa lý lớp 10: Chứng minh các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của ...
Đang trả lời 0
3 tuần 1 Trả lời 86 lượt xem 0

Câu hỏi
1. It is a contest in which participants have to cook rice. It is a....................................................................................................... (Compound word) 2. It is a festivalin which people have their bulls fight against each other. It is ...
Đang trả lời 0
1 tháng 1 Trả lời 66 lượt xem 0