MS Excel: Cần giúp đỡ về vấn đề phép toán Filter?

Câu hỏi

Tôi làm một phép toán trong Microsoft Excel tại vị trí I9. Nhưng kết quả bị lỗi #value.
Phép toán tôi đang thực hiện: =FILTER(B4:D25,(F4:F9=B4)*(F4:F9=C4))
Mục đích của phép toán là: Tìm kiếm và cho ra nhiều giá trị. Tại đây tôi đang tìm kiếm con số trong ô B4 và C4 cùng lúc thỏa mãn đáp án có trong cột F4:F9. Kết quả mong muốn của đáp án tại vị trí I9 là I9=B4 J9=C4 K9=D4.

Cảm ơn mọi sự giúp đỡ của mọi người!

Đang trả lời 0
hoangchung 5 tháng 1 Trả lời 93 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. =FILTER(B4:D25,(F4:F9=B4)*(F4:F9=C4))

    Theo như hình chụp của anh thì tham số sử dụng chỉ có từ B4:D5. Còn đoạn phép toán anh lại nhập là B4:D25. Anh xem lại nhé.

    Anh có thể tham khảo thêm hàm FILTER trên trang hỗ trợ của Microsoft Office:

    https://support.office.com/vi-vn/article/filter-ha%CC%80m-filter-f4f7cb66-82eb-4767-8f7c-4877ad80c759

Trả lời