Câu hỏi
Tôi làm một phép toán trong Microsoft Excel tại vị trí I9. Nhưng kết quả bị lỗi #value. Phép toán tôi đang thực hiện: =FILTER(B4:D25,(F4:F9=B4)*(F4:F9=C4)) Mục đích của phép toán là: Tìm ...
Đang trả lời 0
12 tháng 1 Trả lời 162 lượt xem 0