Triết học: Tại sao nói “thần” không phải là một đối tượng vật chất?

Câu hỏi

Câu hỏi về Triết học: Tại sao nói “thần” không phải là một đối tượng vật chất, mặc dù như chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo vẫn khẳng định “thần” tồn tại khách quan.

0
Ri ma mi 1 tháng 0 Câu trả lời 59 lượt xem 0

Trả lời